Điều khoản sử dụng

Điều 1: Giới thiệu
Trang web dontbemed.com là một trang web cung cấp khóa học luyện đọc tiếng Anh Y khoa.

Điều 2: Quy định chung
Khi sử dụng trang web dontbemed.com, người dùng cần đồng ý tuân thủ các quy định sau:

  • Người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi đăng ký tài khoản.
  • Người dùng không được sử dụng trang web cho các mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật.
  • Người dùng không được sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp mà không có sự cho phép của trang web.

Điều 3: Đăng ký tài khoản
Để sử dụng các dịch vụ trên trang web, người dùng cần đăng ký tài khoản. Khi đăng ký tài khoản, người dùng cần cung cấp các thông tin sau:

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Email
  • Số điện thoại

Trang web có quyền từ chối đăng ký tài khoản cho người dùng nếu cung cấp thông tin cá nhân sai lệch hoặc vi phạm các quy định của trang web.

Điều 4: Sử dụng nội dung trên trang web
Người dùng có thể sử dụng nội dung trên trang web cho mục đích học tập và nghiên cứu. Người dùng không được sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp.

Điều 5: Đăng tải nội dung lên trang web
Người dùng có thể đăng tải nội dung lên trang web, nhưng phải chịu trách nhiệm về nội dung đó. Nội dung đăng tải phải phù hợp với các quy định của trang web và pháp luật. Trang web có quyền xóa bỏ nội dung vi phạm quy định.

Điều 6: Quyền sở hữu trí tuệ
Trang web sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung trên trang web. Người dùng không được sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp mà không có sự cho phép của trang web.

Điều 7: Giới hạn trách nhiệm
Trang web không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do người dùng sử dụng trang web.

Điều 8: Thay đổi điều khoản sử dụng
Trang web có quyền thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm cập nhật các thay đổi mới nhất của điều khoản sử dụng.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10: Hiệu lực
Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.