Chính sách bảo mật

Điều 1: Giới thiệu
Chính sách bảo mật này quy định cách thức trang web dontbemed.com thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Điều 2: Thu thập thông tin cá nhân
Trang web thu thập thông tin cá nhân của người dùng để phục vụ cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ
 • Liên hệ với người dùng
 • Phân tích dữ liệu

Trang web chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và sẽ sử dụng thông tin đó cho các mục đích đã được nêu rõ.
Các thông tin cá nhân mà trang web thu thập bao gồm:

 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP

Điều 3: Sử dụng thông tin cá nhân
Trang web sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích đã được nêu rõ trong chính sách bảo mật.
Trang web sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự cho phép của người dùng.

Điều 4: Bảo vệ thông tin cá nhân
Trang web sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
Các biện pháp bảo mật mà trang web áp dụng bao gồm:

 • Sử dụng hệ thống bảo mật SSL
 • Sử dụng mật khẩu mạnh
 • Lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ an toàn

Điều 5: Quyền của người dùng
Người dùng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập
 • Quyền chỉnh sửa
 • Quyền xóa bỏ

Người dùng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi yêu cầu đến trang web qua email hoặc gửi thư đến địa chỉ của trang web.

Điều 6: Thay đổi chính sách bảo mật
Trang web có quyền thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm cập nhật các thay đổi mới nhất của chính sách bảo mật.

Điều 7: Quy định về liên kết đến các trang web khác
Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Trang web không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web khác.

Điều 8: Hiệu lực
Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.